减配还增价?玛莎拉蒂总裁145.78万元起售

按照最新动静,2022款玛莎拉蒂总裁于近日上市 ,新车共推出GT以及MODENA Q4两款车型,此中GT版售价为145.78万元,MODENA Q4售价为166.08万元 。新车是年度改款车型 ,以及2021款比拟变化不年夜,只是在细节上稍有调解,不外售价却是足足晋升了4.03万元 ,咱说买百万级豪车的“霸总”都这么不差钱吗?

假如非要讲讲新老款的变化,大抵如下两点吧!

一 、外不雅的前翼子板处,新款总裁GT有GT标识 ,MODENA Q4有玄色的Modena标识 ,并提供全新造型的轮毂 ;

二、配置上,陡坡缓降功效被勾销。前排手机无线充电、换挡拨片 、电动吸合门以及电动可调踏板都是选装,但这些功效在老款部门车型上是标配哦。

以上就是新款总裁的全数调解 ,用4万元换这些变化,你承认吗?

以是整体来讲,总裁依旧是本来的总裁 ,外型的六边形年夜嘴进气格栅、标记性的三叉戟Logo、顺滑天然车身轮廓以及扁平的车尾造型都被保留下来,不克不及说如出一辙,只能说毫无变化 。内饰上也没甚么新鲜感 ,依旧是机械式仪表盘 、尺寸不算年夜的触控屏以及传统样式的电子档把。

配置上,新车连结了豪车应有的傲岸姿态。并线辅助、车道偏离预警、车道连结辅助 、全速自顺应巡航 、360度全景影像、标的目的盘加热、座椅透风全数为选装,且不撑持长途启动以及座椅推拿等通例功效 。

动力方面 ,新款总裁全系标配3.0T V6策动机,分凹凸功率两个版本,低功率的GT版257kW ,峰值扭矩500N·m ,高功率的MODENA Q4最年夜功率316kW,峰值扭矩580N·m,二者百千米加快时间别离为5.5s以及4.8s。传动体系均匹配8速手自一体变速箱 ,高功率车型将搭载当令四驱体系。

写在末了

说真话,根据品牌以及价格定位,玛莎拉蒂应与保时捷 、兰博基尼平起平坐 ,但实际是,除了了“微商喜提”的奚弄以外,玛莎拉蒂这几年的声量以及销量都很低微 。然而即便云云 ,新款总裁依然未做转变,外不雅没有新意,内饰暮气横秋 ,甚至减配增价 。也许,“霸总”只能靠标的目的盘上的LOGO以及策动机声浪聊以安慰了吧。

库博app下载
【读音】:

àn zhào zuì xīn dòng jìng ,2022kuǎn mǎ shā lā dì zǒng cái yú jìn rì shàng shì ,xīn chē gòng tuī chū GTyǐ jí MODENA Q4liǎng kuǎn chē xíng ,cǐ zhōng GTbǎn shòu jià wéi 145.78wàn yuán ,MODENA Q4shòu jià wéi 166.08wàn yuán 。xīn chē shì nián dù gǎi kuǎn chē xíng ,yǐ jí 2021kuǎn bǐ nǐ biàn huà bú nián yè ,zhī shì zài xì jiē shàng shāo yǒu diào jiě ,bú wài shòu jià què shì zú zú jìn shēng le 4.03wàn yuán ,zán shuō mǎi bǎi wàn jí háo chē de “bà zǒng ”dōu zhè me bú chà qián ma ?

jiǎ rú fēi yào jiǎng jiǎng xīn lǎo kuǎn de biàn huà ,dà dǐ rú xià liǎng diǎn ba !

yī 、wài bú yǎ de qián yì zǐ bǎn chù ,xīn kuǎn zǒng cái GTyǒu GTbiāo shí ,MODENA Q4yǒu xuán sè de Modenabiāo shí ,bìng tí gòng quán xīn zào xíng de lún gū ;

èr 、pèi zhì shàng ,dǒu pō huǎn jiàng gōng xiào bèi gōu xiāo 。qián pái shǒu jī wú xiàn chōng diàn 、huàn dǎng bō piàn 、diàn dòng xī hé mén yǐ jí diàn dòng kě diào tà bǎn dōu shì xuǎn zhuāng ,dàn zhè xiē gōng xiào zài lǎo kuǎn bù mén chē xíng shàng shì biāo pèi ò 。

yǐ shàng jiù shì xīn kuǎn zǒng cái de quán shù diào jiě ,yòng 4wàn yuán huàn zhè xiē biàn huà ,nǐ chéng rèn ma ?

yǐ shì zhěng tǐ lái jiǎng ,zǒng cái yī jiù shì běn lái de zǒng cái ,wài xíng de liù biān xíng nián yè zuǐ jìn qì gé shān 、biāo jì xìng de sān chā jǐ Logo、shùn huá tiān rán chē shēn lún kuò yǐ jí biǎn píng de chē wěi zào xíng dōu bèi bǎo liú xià lái ,bú kè bú jí shuō rú chū yī zhé ,zhī néng shuō háo wú biàn huà 。nèi shì shàng yě méi shèn me xīn xiān gǎn ,yī jiù shì jī xiè shì yí biǎo pán 、chǐ cùn bú suàn nián yè de chù kòng píng yǐ jí chuán tǒng yàng shì de diàn zǐ dàng bǎ 。

pèi zhì shàng ,xīn chē lián jié le háo chē yīng yǒu de ào àn zī tài 。bìng xiàn fǔ zhù 、chē dào piān lí yù jǐng 、chē dào lián jié fǔ zhù 、quán sù zì shùn yīng xún háng 、360dù quán jǐng yǐng xiàng 、biāo de mù de pán jiā rè 、zuò yǐ tòu fēng quán shù wéi xuǎn zhuāng ,qiě bú chēng chí zhǎng tú qǐ dòng yǐ jí zuò yǐ tuī ná děng tōng lì gōng xiào 。

dòng lì fāng miàn ,xīn kuǎn zǒng cái quán xì biāo pèi 3.0T V6cè dòng jī ,fèn āo tū gōng lǜ liǎng gè bǎn běn ,dī gōng lǜ de GTbǎn 257kW,fēng zhí niǔ jǔ 500N·m,gāo gōng lǜ de MODENA Q4zuì nián yè gōng lǜ 316kW,fēng zhí niǔ jǔ 580N·m,èr zhě bǎi qiān mǐ jiā kuài shí jiān bié lí wéi 5.5syǐ jí 4.8s。chuán dòng tǐ xì jun1 pǐ pèi 8sù shǒu zì yī tǐ biàn sù xiāng ,gāo gōng lǜ chē xíng jiāng dā zǎi dāng lìng sì qū tǐ xì 。

xiě zài mò le

shuō zhēn huà ,gēn jù pǐn pái yǐ jí jià gé dìng wèi ,mǎ shā lā dì yīng yǔ bǎo shí jié 、lán bó jī ní píng qǐ píng zuò ,dàn shí jì shì ,chú le le “wēi shāng xǐ tí ”de xī nòng yǐ wài ,mǎ shā lā dì zhè jǐ nián de shēng liàng yǐ jí xiāo liàng dōu hěn dī wēi 。rán ér jí biàn yún yún ,xīn kuǎn zǒng cái yī rán wèi zuò zhuǎn biàn ,wài bú yǎ méi yǒu xīn yì ,nèi shì mù qì héng qiū ,shèn zhì jiǎn pèi zēng jià 。yě xǔ ,“bà zǒng ”zhī néng kào biāo de mù de pán shàng de LOGOyǐ jí cè dòng jī shēng làng liáo yǐ ān wèi le ba 。